معرفی

 در سال ۱۳۵۹ در تهران متولد شدم. کارشناس علوم  سیاسی از دانشگاه تهران و حقوق قضایی از دانشگاه آزاد هستم. بعد از مهاجرت در دانشگاه کیل  مردم‌شناسی و اسلام‌شناسی خواندم و در اسلام‌شناسی دکترا گرفتم. از سال ۲۰۲۰ در کنار کار در دانشگاه به کار ترجمه مشغولم